Geschiedenis

Een stukje geschiedenis...

In het jaar 1223 was Westcappel een centrum van handel en visserij. En zoals alle plaatsen van enig belang in de Middeleeuwen kreeg ook Westcappel zijn privileges. In 1223 regelen Graaf Floris IV van Holland en Dirk van Voorne, burggraaf van Zeeland, de wijze waarop recht zal worden gedaan in originele en civiele zaken. Vervolgens kreeg Westcappel in dit jaar de titel van Poorte, d.w.z. Stadsrechten.

In de eeuwen die volgen, blijft Westkapelle een belangrijke stad, maar de welvaart wordt bedreigd door degene die hem ook verschafte, de zee. Een nieuw tijdperk was aangebroken. Een tijdperk van voortdurende en moeizame strijd tegen de steeds opdringende zee, een tijdperk van omscholing van visser en koopman tot dijkwerker. En met het verminderen van de welvaart, verminderde helaas ook de goedgunstigheid van de graaf. Westkapelle werd in 1453 door Philips de Goede, hertog van Bourgondië en ook graaf van Holland, Zeeland en Vlaanderen, samen met Domburg en Vlissingen verkocht aan Hendrik van Borssele, heer van Veere. Dit was het einde van Westkapelle als grafelijke stad. 

(Bron: https://www.westkapellecultuurbehoud.nl/)

 

Tijdlijn

(Bron: Stichting Cultuurbehoud Westkapelle)

 1223 Westkapelle is een middeleeuwse vissers- en handelsplaats die stadsrechten krijgt van graaf Floris IV 
 1 juli 1253 Slag bij Westkapelle na landing Vlaams leger; ter nagedachtenis aan de overwinning is er tot 1572 een processie met (volgens de legende) gebeente van Willibrord; deze processie is de voorloper van de kermis 
 1325 Bouw c.q. uitbreiding van het hof De Prelaat, een dependance van het vrouwenklooster in Middelburg 
 november 1361 Vrije jaarmarkt in Westkapelle; privilege geschonken door graaf Albrecht Van Beieren 
 1398 Dijken in slechte staat en de vuurbaak stort in zee 
 1400-1460 Aftakeling Westkapelle na St. Elizabethsvloeden; verbetering dijk, afbraak kerk, bouw hulpkapel  
 1460-1470 Bouw nieuwe Willibrorduskerk en –toren oostelijk van de stad 
ca. 1470 De stad Westcappel koopt een groot huis op de hoek van de Kloosterstraat en de Zuidstraat en richt dat in als nieuw stadhuis (als zodanig in gebruik tot 1 november 1944)
1470-1550 Dijkversterking en aanleg inlaagdijk achter de dijk; eerste paalhoofden; oude centrum (de latere Kapelle) met de waag komt deels buitendijks te liggen
1550-1600 Westkapelle wordt geteisterd en deels verwoest door godsdienstwisten en opstand tegen Spanje; 13 april 1572 kiest Westkapelle partij ‘voor de prins’
1600-1650 Westkapelle herstelt zich enigszins van de oorlogsaanslagen, met o.a. vernieuwing van het stadhuis en het maken van een ‘vischbank; de stadsbrouwerij doet goede zaken
1673 De toen nog noordelijk van de stad gelegen heerlijkheid Woitkensdorp (Koudorp) wordt samengevoegd met de Westkapelle
1679/1680 Bouw buitenplaats van de ambachtsheer, zuidelijk en oostelijk van het stadhuis
1682 Stormvloed waardoor de dijk aan de zuidkant door breekt
1703 De toren in bouwvallige toestand; de klok stort naar beneden en wordt vervangen door een lichter exemplaar
1740 De straten zijn een modderboel; aanleg eerste bestrating met ‘caleseiën’ in de Zuidstraat en de Kloosterstraat
1760 De ambachtsheer Martinus Johan Veth van de Perre wordt meerderjarig (22 jaar oud) en schenkt de kerk een zilveren doopvont
1768/1783 Plaatsing hardstenen pomp voor het stadhuis en bouw klassiek voorfront aan het stadhuis
1773 Bouw dijkmolen
1778 Psalmenoproer
1795-1798 Bataafse revolutie; afzetting ambachtsheer, oprichting vrijheidsboom voor het stadhuis; Franse troepen in Westkapelle; herberg De Oranjeboom heet nu De Vrijheidsboom, buitenplaats van de ambachtsheer wordt gesloopt
1809 Inval Engelse troepen op Walcheren incl. Westkapelle; beschietingen door Engelse oorlogsschepen
1810-1814 Franse bezetting met diverse onlusten en verzet; ontploffing kruitmagazijn op het Zuidervroon; na vertrek van de Fransen in 1814 een verbod op het bezigen van Franse woorden en namen
1817 De toren krijgt een kustlicht waarvoor de spits wordt afgebroken
1831 De Willibrorduskerk door brand verwoest
1834 Bouw nieuwe kerk aan de Zuidstraat
1830-1890 De werkgelegenheid aan de dijk neemt af; een groot deel van de bevolking verkeert in diepe armoede; bedelarij en drankmisbruik; grootschalige emigratie naar de USA
1839-1870 Calicotweverij onder aan de dijk
1846 Door armoede ingegeven dijkwerkersoproer tegen het polderbestuur; ingreep door marechaussee
1852 Bouw molen De Noorman mede op initiatief van Fonds tot Heil van Jongelingen
1862-1870 Zware stormschade aan steenglooiingen en krammatten van de dijk; krammatten worden stap voor stap vervangen door basalt
1906 Bouw ‘Grôôt ‘Ôôd’; dijkwerkersstaking
1914-1918 Mobilisatie 1e Wereldoorlog met mijnontploffing en talloze ongeregeldheden tussen inwoners en militairen
1944 Westkapelle verwoest door bombardementen
1945-1960 Dijkherstel en wederopbouw
1957 Opstand in woonoord van Molukkers
1973 Viering Westkapelle 750 jaar stad
1986-1987 Verzwaring zeedijk
1990-heden Modern Westkapelle